Европа

„Европа като задача”: Чехия поема ротационното председателство на ЕС

От Euronews България Euronews България

Под мотото на бившия президент Вацлав Хавел „Европа като задача”, от 1 юли 2022 г. Чехия поема ротационното председателство на Европейския съюз.

Прага възприема това не само като възможност за съвместен размисъл, но преди всичко като призив за отговорност и решителни действия, основани на ценностите, които нашата съвест изисква да следваме. Ако искаме да оправдаем очакванията на този исторически момент, нашето тройно предизвикателство е: да преосмислим, възстановим и презаредим Европа, се казва в публикувания на официалния сайта на председателството обръщение.

 

Европа като задача: Преосмисляне, преустройство, презареждане

Когато през 1996 г. чешкият президент Вацлав Хавел разглежда бъдещето на нашия континент в речта си на церемонията по връчването на наградата "Карл Велики", озаглавена "Европа като задача", той подчерта, че задачите, които стоят пред Европа, заслужават внимателно и задълбочено обмисляне. В тогавашния международен контекст, особено благоприятен за западните демокрации, Хавел призова европейците да преоткрият съвестта си и да поемат отговорност за глобалните екологични, социални и икономически предизвикателства. Той не искаше Европа да си възвърне позицията на "глобален ръководител на оркестър" и да налага културните си ценности на останалия свят. Това, което имаше предвид, беше по-скоро да вдъхновява и да дава пример.

Нахлуването на Русия в Украйна преобърна геополитическата ситуация на европейския континент и същевременно показа, че европейците в криза, предизвикана от външна заплаха, са способни да действат много бързо, ефективно и единно. И все пак европейското единство не е единство на авторитарно единодушие, а единство в многообразието на многогласен дебат, който обаче е воден от общите ни ценности към консенсус.

Приоритетите на предстоящото шестмесечно председателство на Чехия ще се различават от тези на френския ѝ предшественик, като се съсредоточат

върху пет тясно свързани области:

 

Управление на бежанската криза и следвоенно възстановяване на Украйна

Енергийна сигурност

Укрепване на отбранителните способности на Европа и сигурността на киберпространството

Стратегическа устойчивост на европейската икономика

Устойчивост на демократичните институции.

Управление на бежанската криза и следвоенно възстановяване на Украйна

 

След военната агресия на Русия срещу Украйна чешкото председателство ще подкрепи усилията на ЕС за защита на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, като използва всички инструменти и програми, предлагани от ЕС, включително засилване на санкциите. Политическата и военната подкрепа на ЕС и неговите държави членки за Украйна е в наш жизненоважен интерес, за да се гарантира сигурността в Европа.

Руската агресия предизвика най-мащабната бежанска криза след Втората световна война. ЕС трябва да предприеме всички стъпки, за да помогне за най-доброто справяне с безпрецедентната бежанска вълна, по-специално на жени и деца от засегнатата от войната Украйна. Това ще изисква мобилизиране на всички налични ресурси и експертни познания, както и тяхното координирано използване.

В сътрудничество с ЕК чешкото председателство ще работи за гъвкаво прехвърляне на средства и за създаване на необходимите структури за подпомагане на най-засегнатите държави-членки, организации и гражданския сектор. Приоритет ще бъде защитата на децата и осигуряването на техния достъп до образование. Важен приоритет ще бъде и координацията при осигуряването на здравни грижи, както и успешната дългосрочната интеграция на бежанците в обществата на държавите-членки.

Друга важна задача на чешкото председателство ще бъде следвоенното възстановяване на Украйна с акцент върху възстановяването на критичната инфраструктура.

 

Енергийна сигурност

Чешкото председателство декларира, че ще се съсредоточи най-вече върху задълбоченото изпълнение на основната краткосрочна цел, т.е. премахване на зависимостта от руските изкопаеми горива. То ще се занимава и с енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия. Същевременно развитието на енергийната инфраструктура е от решаващо значение, тъй като то ще засили енергийната устойчивост на ЕС като цяло. Чешкото председателство декларира също така готовността си да работи по прилагането на регламентите относно газовите резерви, т.е. запълването на хранилищата в навечерието на зимата, и да насърчава съвместните покупки на суровината.

То ще се занимае и с ролята на ядрената енергия за гарантиране на енергийната сигурност на ЕС и за постигане на целите на ЕС в областта на климата.

В областта на транспорта председателството ще се съсредоточи върху намаляването на емисиите, насърчаването на екологосъобразните видове транспорт и инфраструктурата за алтернативни горива като основна предпоставка за развитието на чиста мобилност. Същевременно то ще се съсредоточи върху развитието на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), за да улесни транспортните потоци между държавите членки, като същевременно подкрепя декарбонизацията на транспорта.

Същевременно чешкото председателство ще работи за прилагането на подходяща комбинация от инструменти, които ще намалят отрицателното социално и икономическо въздействие на високите цени на енергията. Преходът към въглеродна неутралност трябва да бъде придружен от ефикасни социални мерки, например чрез подпомагане на икономиите на енергия в домакинствата. Спестяването на енергия става все по-важно с оглед на инфлационния натиск и повишаването на цените на енергията.

 

Укрепване на отбранителните способности на Европа и сигурността в киберпространството

Чехия ще се съсредоточи върху укрепването на способностите за сигурност и отбрана, по-специално в партньорство с НАТО, "дългосрочното сътрудничество в областта на стратегическите военни системи" и "борбата с дезинформацията и сигурността в киберпространството". Председателството ще работи конкретно в подкрепа на изпълнението на ключови теми в рамките на Стратегическия компас.

То ще разгледа също киберзаплахите и геополитическия контекст на новите технологии (и космоса). То ще се съсредоточи и върху бързото развитие на т.нар. хибриден инструментариум, борбата с дезинформацията и сигурността на киберпространството. Чешкото председателство ще обърне специално внимание на киберсигурността на институциите, органите и агенциите на ЕС и на системата за сигурна комуникация в космоса на ЕС. Ще подчертаем, че ЕС, заедно с демократичните си партньори, активно формира международния дебат в международните организации за подобряване на сигурността и стабилността на киберпространството.

 

Стратегическа устойчивост на европейската икономика

Пандемията COVID-19 и руската агресия спрямо Украйна доведоха до инфлационен шок, повишиха пазарната несигурност и разкриха крехкостта на глобалните вериги за доставки. Руската инвазия предизвика най-голямото смущение на стоковите пазари през последния половин век. ЕС трябва драстично да намали зависимостта си от враждебни или нестабилни режими. За да се засили стратегическата устойчивост, от съществено значение е целенасочената подкрепа за технологична конкурентоспособност, основана на собствени производствени мощности, заедно със задълбочаването на свободната търговия с демократичните държави в света.

Веригите за доставки и тяхната уязвимост - от хранителните продукти, лекарствата до полупроводниковите чипове - трябва да бъдат разбрани в детайли и съответно да се засили тяхната устойчивост. Наличието на стратегически суровини и компоненти трябва да бъде гарантирано за европейските предприятия. Особено внимание ще бъде обърнато на сигурността на веригите за доставки на информационни технологии. Чешкото председателство ще работи за ускоряване на процеса на сключване на търговски споразумения с демократични държави и за задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество в рамките на Съвета по търговия и технологии ЕС-САЩ (ТТС) с акцент върху стратегическото сътрудничество, включително съвместни мерки за устойчивост на веригите за доставки.

 

Устойчивост на демократичните институции

Чешкото председателство ще се съсредоточи върху укрепването на устойчивостта на институциите, които имат голямо влияние върху поддържането и развитието на ценностите на демокрацията и върховенството на закона в ЕС. Сред тях са например прозрачното финансиране на политическите партии, независимостта на средствата за масова информация и откритият диалог с гражданите.

Конференцията за бъдещето на Европа създаде уникално пространство за гражданите и особено за младите хора да обсъждат бъдещето на Европа и да дадат своя принос за бъдещите политики на ЕС. Чешкото председателство ще работи за използването на тези идеи и за създаването на пространство за продължаване на дебата. При провеждането на Европейската година на младежта 2022 председателството ще постави акцент върху подобряването на диалога с младите хора и насърчаването на тяхното участие в политическите/политическите процеси.

Освен това чешкото председателство ще се съсредоточи и върху зачитането и укрепването на свободите и европейските ценности както в офлайн, така и в онлайн среда. Заедно с други демократични държави председателството ще работи за гарантиране на спазването на основните права и свободи в цифровата среда и ще настоява за глобални стандарти, които да се основават на т.нар. подход, ориентиран към човека. В редица области, свързани с новите технологии, като например изкуствения интелект, ЕС има възможност да се възползва от това, че е "първият играч", който има възможност да определя правилата на глобалната игра.

Чешкото председателство иска да допринесе за засилване на прозрачността на криптовалутите и за намаляване на риска от злоупотреба с тях.

Въпреки че френското председателство вече успя предостави на Украйна и Молдова статут на кандидати за членство на срещата на върха на ЕС през юни 2022 г., въпросът за разширяването на ЕС и сътрудничеството със съседите на блока ще бъде в центъра на вниманието и на най-важната неформална среща на върха по време на чешкото председателство на Съвета.

Събитието ще се проведе в Прага през октомври 2022 г. и ще бъде най-мащабното по рода си, тъй като в него ще участват не само държавите - членки на ЕС, но и други европейски държави, "от Исландия до Украйна, независимо дали са членове на ЕС или не", обяви премиерът Петр Фиала на страницата си във Facebook.

"Това е предизвикателство за нас, но ние ще се справим с него."

При предишното си председателство на Съвета през 2009 г. на подобна среща на върха в Прага беше поставено началото на т.нар. Източно партньорство между шест постсъветски държави - Украйна, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан, и ЕС.

По време на председателството ще бъдат задействани армията и военната полиция. Според говорител на Генералния щаб армията е предоставила на полицията на Чешката република 120 професионални войници, включително експерти по взривни вещества и водачи на кучета, за период от шест месеца. Те ще отговарят за операциите по сигурността на различните планирани събития на ЕС и ще помагат за транспортирането на делегатите до и от летището в Прага, където е създаден оперативен център за координиране на дейностите на различните участници. /БГНЕС