ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ EURONEWSBULGARIA.COM И RADIO.EURONEWS.BG 

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на „Телевизия Европа” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115568068, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Позитано“ № 30, наричано за краткост Телевизия Европа.

 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Телевизия Европа;
  • „УСЛУГА/и“ на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

  • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Телевизия Европа се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
  • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
  • САЙТОВЕТЕ НА „Телевизия Европа” АД са:

 

euronewsbulgaria.com или euronews.bg,

radio.euronews.bg

 

  1. Предмет на Общите условия

 

Чл. 1. (1)Тези общи условия представляват Договор между потребителите на сайтовете на Телевизия Европа и Телевизия Европа, с който потребителите получават правото да използват безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между потребител на услугите на сайта и Телевизия Европа.

(2) Интернет сайтовете на Телевизия Европа са всички уебсайтове собственост на Телевизия Европа, достъпни чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащи файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и др.

Чл. 2. (1) Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.

(2) В случай че Вие като потребител не сте съгласен с настоящите Общи условия, то моля, не използвайте сайтовете на Телевизия Европа.

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на Телевизия Европа потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, гледане на някоя от програмите на Телевизия Европа в реално време, получаване на информация за програмите на Телевизия Европа, възможност за публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайтовете, както и други..

(2) Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Телевизия Европа.

 

  1. Условия за ползване на сайтовете

 

Чл. 4. Всички потребители получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия

Чл. 5. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 6. (1) Потребителите имат право да публикуват материали на сайта, като визуализирането на материалите на сайта ще става само след одобрение от страна на модератор на Телевизия Европа.

(2) С натискането на бутона „Изпрати“, потребителят се съгласява и отстъпва на Телевизия Европа всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право Телевизия Европа да използва материалите и/или части от тях неограничен брой пъти по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права.

(3) Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или видео) притежава изключителното право да използва създаденото от него произведение.

(4) Потребителят се съгласява, че Телевизия Европа има право, но не и задължение да използва по какъвто и да е начин, по смисъла на настоящите Общи условия, материала, който потребителят изпраща.

(5) Потребителят с натискането на бутона „Изпрати” декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

Чл. 7. (1) Потребителите имат право да публикуват коментари на сайта.

(2) Телевизия Европа не носи отговорност за изразените от потребителите мнения, като при добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на Телевизия Европа, достъпни на интернет странсицата на телевизията.

Чл. 8. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от Телевизия Европа, като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

(2) Телевизия Европа има право да променя параметри и характеристики на сайта, да променя условия и възможности за ползването му, да спира или прекратява тяхното ползване. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

 

III. Права и задължения на страните

 

Чл. 9. Телевизия Европа се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством бисквитки и други подобни технологии. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на нормативно установения ред.

Чл. 10. Във връзка с обработването на лични данни от страна на Телевизия Европа в качеството му на администратор, потребителите имат следните права:

а) на информация съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните; ОРЗД) относно лични данни на потребител, които биват обработвани;

б) на коригиране и попълване на лични данни на потребител, съгласно чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;

в) на изтриване без ненужно забавяне на лични данни на потребител, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;

г) на ограничаване на обработването на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;

д) на възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на лични данни на потребител, което възражение произтича от основания, свързани с конкретната ситуация на съответния потребител;

е) на преносимост на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;

ж) на подаване на жалба до съответния компетентен надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно – Комисия за защита на личните данни.

з) доколкото обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие от страна на потребителя, то той има право да го оттегли по всяко време. В този случай Телевизия Европа ще преустанови обработката на личните данни на потребителя, която се базира само на неговото съгласие, незабавно.

Чл. 11. Телевизия Европа може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Чл. 12. Телевизия Европа има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитки“ (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта.

Чл. 13. (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Телевизия Европа на следния адрес или email за контакти: digital@euronewsbulgaria.com

(2) Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Oбщите условия за ползване на сайтa или Правилата за ползване на форумите.

Чл. 14. (1) Телевизия Европа си запазва правото да организира игри без/с различни награди, предоставени от Телевизия Европа или от трети страни.

(2) Телевизия Европа обявява условията на игрите на сайтовете от групата при провеждането на игрите. Тези условия се считат за неделима част от Общите условия на „Телевизия Европа” АД и могат да бъдат променяни по всяко време.

Чл. 15. (1) Телевизия Европа прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Телевизия Европа не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Телевизия Европа за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

(2) Телевизия Европа не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

Чл. 16. Телевизия Европа не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Чл. 17. Телевизия Европа има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Чл. 18. Телевизия Европа си запазва правото да прецени дали да предостави данни за потребителя, да отстрани или ограничи потребителски действия, които по своя преценка смята за неприемливи, както и в случай че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на Телевизия Европа.

Чл. 19. Телевизия Европа си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

Чл. 20. Потребителите получават възможност за достъп до сайтове на партньори на Телевизия Европа, като използват съществуващата регистрация. При регистрацията си в сайта на съответния партньор, потребителите ще дават изрично съгласие Телевизия Европа да предостави на партньора данните от регистрацията им в сайтовете на Телевизия Европа.

 

  1. Заключителни разпоредби

 

Чл. 21. Телевизия Европа си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Чл. 22. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство, както и Общите условия на някой(и) от изброените по-горе сайтове, ако има такива.

Тези условия са утвърдени от съвета на директорите на „Телевизия Европа“ АД

Действителни собственици


Основание за обявяването
Чл. 7а, ал. 8 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

 

Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Фирма/Наименование: ДИПИ
Правна форма: ЕООД
Изписване на чужд език: DIPI Ltd
Номер на вписване в регистъра: 040392502
Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1517
р-н Подуяне
ж.к. Сухата река, ул. Б. Петков № 65

 

Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
ДОБРИН ИВАНОВ ИВАНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството
ДОБРИН ИВАНОВ ИВАНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ
Държава на пребиваване
БЪЛГАРИЯ
Данни за притежавани права: Косвен контрол върху дружеството, установен чрез акционерно участие в размер на 99 % от капитала, представляващи 99 бр. поименни акции, притежавани от друго търговско дружество (посочено по-горе), на което г-н Добрин Иванов Иванов е действителен собственик.