България

АДФИ: Докладът констатира нарушения, Прокуратурата ще реши дали да има санкции

От Георги Карамфилов Георги Карамфилов Репортер
!ADFI Logo 2019 Color BG Снимка: Министерство на финансите

Euronews Bulgaria отправи запитване до АДФИ относно публикувания отчет за тримесечието от страната на инспекцията и цитирания от Министерство на финансите доклад за февруари. От Агенцията изпратиха писмено становище в отговор на нашите въпроси.

 

Каква е разликата между отчета на АДФИ, които е за първото тримесечие на 2022 година, в което се констатира, че Агенция "Пътна инфраструктура" не е извършила никакви нарушения и доклада на АДФИ за февруари месец, в които се констатира от инспектора, че има заобикаляне на ЗОП и завишаване на цените?

Отчетът за първо тримесечие съдържа в себе си кратка обобщена информация за съответните финансови инспекции, приключили през тримесечието, като отразява наличието в докладите на определени показатели (брой съставени Актове за установяване на административни нарушения, размер на установени вреди, брой и стойност на проверени обществени поръчки и договори и др.). Когато в даден доклад са налице резултати извън изрично изброените в отчетната форма, то тези резултати не намират отражение в отчета, какъвто е и случая с доклад № ДИД1-СФ-40/16.02.2022 година.

В целия доклад, който беше публикуван, са установени завишения на единични цени на отделни СМР, въз основа на които общата стойност на количествено-стойностната сметка по проверявания договор е завишена с 18 073 247,48 лв., в случая този резултат не е отразен като вреда, тъй като към момента на извършване на финансовата инспекция по дейностите, чиито цени са установени като завишение, не са извършвани, приемани и заплащани.

В доклада е констатирано заобикаляне на Закона за обществените поръчки, тъй като след проверка на предоставените от „Автомагистрали“ ЕАД договори е установено, че 15 броя от тях са за проектантски дейности, възложени от „Автомагистрали“ ЕАД на различни изпълнители, какъвто е и част от предмета по основния договор № РД-33-16/18.12.2019 г. между „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ. В договорите е отразено, че същите са сключени, вземайки предвид сключения основен договор между „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ. Установено е, че е превъзложено проектиране по основния договор, с което, съобразно Методическо указание рег. № МУ-6/09.07.2021 г. на Михаил Михайлов – за изпълнителен директор на АОП, е допуснато заобикаляне на ЗОП. Заобикалянето на ЗОП е допуснато от „Автомагистрали“ ЕАД, които не са обекта на проверка при финансовата инспекция.

Кое в случая е по-голяма стойност, ако може да се използва този израз - отчетът за първото тримесечие или доклада за февруари, в който се констатира заобикаляне на ЗОП и завишаване на цени?

С оглед на гореизложените пояснения относно какво е отчетът и какво е докладът - като се има предвид, че отчетът по образец отразява само някои от резултатите от доклада, във всички случаи тежестта относно констатираното при извършена финансова инспекция винаги е въз основа на изготвения доклад, така е и в конкретния случай. Докладът е документът, в който съгласно разпоредбите на Закона за държавната финансова инспекция се оформят констатациите от извършените проверки.

Нарушенията, които инспекторът на АДФИ констатира, са извършени по-скоро от "Автомагистрали" ЕАД. Но не би ли следвало Агенция "Пътна инфраструктура" да упражнява контрол върху подопечната си структура и по тази причина да носи отговорност за нейните действия?

Отговорността по отношение на завишените единични цени е както на АПИ, така и на „Автомагистрали“ ЕАД, тъй като тези цени са постигнати при сключването на договор между двете страни, съгласявайки се с клаузите на договора, между които е и цената по същия, страните носят отговорност за тях. В тази връзка е и установеното при финансовата инспекция, че със сключването на договор при завишени цени не са защитени финансовите интереси на АПИ.

По отношение на констатираното заобикаляне на ЗОП, то е в резултат от действия на „Автомагистрали“ ЕАД. Обект на проверка при финансовата инспекция е законосъобразността на договора сключен между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД, в който са заложени клаузи, в които е предвидено осъществяването на контрол от страна на АПИ, като възложител най-вече във фазата на стартирали строително-монтажни работи, каквито към момента на извършване на финансовата инспекция не са започвали.

Що се касае до принципно осъществяване на контрол от страна на АПИ, следва да се има предвид, че финансовата инспекция е възложена от органите на прокуратурата, които са получили след приключването доклада, заедно със всички доказателства към него и в тяхната компетенция имат възможността да преценят тези обстоятелства.

Инспекторът на АДФИ констатира заобикаляне на ЗОП и завишаване на цените - ще доведе ли тази констатация до санкции от страна на АДФИ?

Заобикалянето на ЗОП не е било обект на проверка при финансовата инспекция, поради което във връзка с констатираното не са събирани и подробно разглеждани доказателства за евентуална възможност за санкциониране на тези действия от страна на „Автомагистрали“ ЕАД.

Тъй като към момента на извършване на финансовата инспекция не са извършвани и заплащани дейности на установените по-високи цени, по време на инспекцията не са били налице основания за извеждане на вреди.

От доклада на АДФИ става ясно, че Агенция "Пътна инфраструктура" не е била известена за превъзлагане от страна на "Автомагистрали" ЕАД и не е получавала подобни документи. Кой носи отговорност и кои би следвало да бъде санкциониран?

Докладът и всички материали са изпратени на органите на прокуратурата, в техните правомощия са да преценят какви санкции могат да последват и за кого.