Общество

Нови данни от Преброяване 2021: Българите са 84.6%

От Euronews България Euronews България
Nsi Prebroyavane Bgnes (5) Снимка: НСИ

Националният статистически институт публикува нови данни от Преброяване 2021 за етнокултурни характеристики на населението.

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност.

Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица.

Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица. Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1.3%. Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 63 767, или 1.0% от отговорилите лица.

В сравнение с резултатите от преброяването през 2011 г. делът на етническите българи спада с 0.2%, този на турците – с 0.4%, а делът на ромите намалява с 0.5%. Същевременно се увеличава делът на тези, които не желаят да декларират етническа принадлежност.

Лицата, самоопределили се към християнското вероизповедание, са 4 219 270, или 71.5% от отговорилите на въпроса. Мюсюлманско вероизповедание са посочили 638 708 лица, или 10.8%, юдейско - 1 736, а с други вероизповедания са 6 451 лица. 305 102 (5.2%) лица са отговорили, че нямат вероизповедание, 259 235 (4.4%) са изпитали затруднения да определят своето вероизповедание, а 472 606 (8.0%) са отбелязали отговор „Не желая да отговоря“.

Възраст и етнос

Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен лицата от българската етническа общност. При тази група делът на населението на 65 и повече навършени години е най-висок - 25.0%, при 19.8% и 7.3% съответно за турската и ромската етническа група.

Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на младото население (0 - 14 навършени години) при ромите - 26.6% от самоопределилите се към този етнос. Почти два пъти по-малък е делът на младите при турската етническа група (13.8%) и най-нисък е този дял при българската общност – 12.0%.

Една трета (33.1%) от лицата, които не могат да определят своята етническа принадлежност, и една пета от тези, които не желаят да отговорят, са на възраст до 14 навършени години.

Териториално разпределение по етническо самоопределение

В началото на миналия век в градовете са живели 18.2% от българите, 16.1% от турците и 20.5% от ромите. С течение на времето населението с българско етническо самоопределение се е урбанизирало значително повече в сравнение с другите две основни етнически групи. Към 7 септември 2021 г. в градовете живеят 77.5% от българския, 38.4% от турския и 51.0% от ромския етнос. Процесът на урбанизация в най-малка степен засяга турската етническа група, преобладаващата част от която през целия период 1900 - 2021 г. продължава да живее в села.

Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на областите Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29.0 и 39.7% от населението на областта.

Лицата, самоопределили се към турската етническа общност, са концентрирани териториално главно в областите Кърджали (64.5%), Разград (50.4%), Търговище (37.7%), Силистра (37.1%) и Шумен (31.3%). Общо в петте области живее почти половината от населението, самоопределило се към турската етническа група - 48.4%.

Лицата от ромската етническа група са разпределени териториално във всички области на страната. Най-голям е делът на ромския етнос в областите Сливен - 15.3%, и Монтана - 11.5%, следвани от Шумен - 8.0%, Добрич - 7.2%, и Ямбол - 7.1%.

Образование и етнос

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението по
етническа принадлежност. Докато при самоопределилите се като българи на седем и повече
навършени години 79.7% са с високо образование (29.2% с висше и 50.5% със средно), то при
населението от турската етническа група с високо образование са 44.0% (8.1% с висше и 35.9%
със средно), а при ромския етнос относителният дял на този показател е 15.2%, съответно 0.8%
с висше и 14.4% със завършено средно образование.

В сравнение с 2011 г. и при трите основни етнически групи се наблюдава положителна
тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на лицата със завършено висше и средно образование. За десет години делът на населението със завършено висше образование нараства от 0.3 на 0.8% сред ромската етническа група, от 4.1 на 8.1% сред турската и от 22.8% през 2011 г. на 29.2% през 2021 г. сред самоопределилите се към българската
етническа група.

От лицата на 15 и повече навършени години никога не са посещавали училище 0.3% от
самоопределилите се към българската етническа група, 1.9% от турската и 6.4% от ромската
етническа група.

Децата в задължителна училищна възраст (7 - 15 навършени години), останали извън
образователния процес, са 8.0% при ромската общност, 4.4% при турската и 1.3% от
самоопределилите се към българската етническа група в тази възрастова група.

Грамотността се определя като умението да се чете и пише с разбиране на прочетеното и
написаното. Към 7 септември 2021 г. 11.8% от самоопределилите се към ромската етническа
група на възраст 9 и повече навършени години са неграмотни. Този дял е 3.4% и 0.5% съответно
за самоопределилите се към турската и българската етническа група.

Икономическа активност и етнос

Данните за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на
лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването -
31 август - 6 септември 2021 година.

Налице са значителни различия по отношение на участието на пазара на труда на лицата от различните етнически групи. Най-висока е заетостта във възрастовата група от 15 до 64
навършени години при българската етническа група с коефициент на заетост 66.8%, а най-нисък
е този показател при ромската етническа група - 21.6%.

Безработицата е най-висока сред самоопределилите се от ромската етническа група.

Повече от половината (51.2%) от икономически активните лица от този етнос са били безработни
през наблюдавания период. Всеки пети икономически активен на възраст 15 - 64 навършени
години от турската етническа група също е бил безработен през наблюдавания период. Найнисък е този показател при самоопределилите се от българската етническа група - 8.4% от
икономически активните лица.

Незаетите и неучастващи в образование на възраст 15 - 29 навършени години през
наблюдавания период варират от 17.5% за българската етническа група, 38.0% за турската до
62.6% за ромската.

Майчин език

Майчиният език е вторият традиционно изучаван при преброяванията етнокултурен признак. Това  е първият език, усвоен у дома в най-ранно детство.

Българският е майчин език за 5 037 607 души, или 85.3% от населението, турският - за
514 386 души, или за 8.7%, и ромският - за 227 974 души, или за 3.9% от отговорилите на въпроса. Друг майчин език са посочили 62 906 души, или 1.1%.

Лицата, които са посочили, че не могат да определят майчиния си език са 10 633 (0.2%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 49 602, или 0.8% от отговорилите лица.

Вероизповедание

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към дадена група, обособена
исторически и характеризираща се с извършването на определени религиозни обреди
(източноправославни, католически, протестантски, мюсюлмански и други).

Лицата, самоопределили се към християнско вероизповедание, са 4 219 270, или 71.5% от
отговорилите на въпроса. Сред тях преобладават източноправославните християни - 4 091 780,
или 97.0% от посочилите християнско вероизповедание, следват лицата с протестантско
вероизповедание - 69 852 (1.7%), католическо - 38 709 (0.9%), и 5 002 (0.1%) са посочили
арменско апостолическо вероизповедание. Отговорът „друго християнско“ са избрали 13 927,
или 0.3% от отговорилите на въпроса.

Мюсюлманско вероизповедание са посочили 638 708 лица, или 10.8%, юдейско - 1 736, а
други вероизповедания изповядват 6 451 лица.

Към 7 септември 2021 г. 305 102 (5.2%) лица са отговорили, че нямат вероизповедание,
259 235 (4.4%) са изпитали затруднения да определят своето вероизповедание, а 472 606 (8.0%)
са отбелязали отговор „не желая да отговоря“.