Икономика

До 12 август КЕВР ще обяви решението си за цената на газа

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор

Не по-късно от 12 август КЕВР ще обяви решението си за цената на природния газ. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, предаде БГНЕС.

 

Ръководството на Комисията е поискало спешна среща със служебния министър на енергетиката Росен Христов.

По-рано днес пред БНТ Иван Иванов коментира, че КЕВР има ограничени правомощия по отношение цената на природиния газ, защото не я определя, а единствено я утвърждава. От думите на председателя на КЕВР стана ясно, че регулаторът вероятно ще утвърди близка до предложената от "Булгаргаз" цена на газа за август - 297,89 лв/MWh.

 

С изменения в разпоредбите на Методиката за определяне на цени на балансиращата енергия се въвежда единна цена за излишък и недостиг (небаланс) на балансиращия пазар, съобщиха от КЕВР след обществени обсъждания на проекти на правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ, Правилата/ и на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност проектите на правила и докладите на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации.

Въвежда се и 15-минутен интервал за сетълмент, като по този начин се създава възможност участниците на пазара да могат да се балансират възможно по-близко до реално време, съгласно часовете на затваряне на пазара на балансиращи услуги.

С посочените изменения в ПТЕЕ се постига по-справедливо разпределение на разходите за небаланси между търговските участници на пазара на електрическа енергия. Това ще доведе до постигането на целта за енергийни доставки при минимални разходи, което е приоритет в Закона за енергетиката и допринася за изпълнението на основната цел на ЕС в електроенергетиката, а именно - създаване на напълно работещ и взаимосвързан вътрешен енергиен пазар, допринасящ за сигурността на енергийните доставки, за повишаване на конкурентоспособността и гарантиране на възможност за всички потребители да купуват енергия на поносими цени. Промените допринасят и за обединяването на балансиращите пазари в ЕС и създаване на повече възможности за обмен на услуги по балансиране. С тях се създават условия за повишаване на експлоатационната сигурност на електроенергийната система в страната и се улеснява работата на борсовия пазар на електрическа енергия на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Въвеждането на 15-минутен период на сетълмент ще насърчи разработването на редица търговски продукти с еднакви времеви интервали за доставка.

 

На второ обществено обсъждане Комисията обсъди проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/, изготвен по внесени предложения от оператора на организирания борсов пазар – БНЕБ ЕАД.

 

Причините за изменението на ПРОБПЕЕ са динамично променящите се условия на пазара на електрическа енергия, ръстът на цените на енергията и необходимостта от ефективно управление на финансовия риск. Измененията са необходими и с оглед въвеждане на изискванията на Регламент 2019/943, както и поради специфични изисквания за фактуриране на сделките, регламентирани в данъчното законодателство.

 

Промените в ПРОБПЕЕ допринасят за по-ефективната работа на борсовия оператор, по-малки колебания в цените на електрическата енергия и по-голяма конкуренция между производителите/търговците. Очакванията са по-големият потенциален пазар за продажбите/покупките да повиши надеждността на българския пазар на електрическа енергия и да бъдат в интерес на всички търговски участници, в т.ч. и на крайните клиенти.

 

С предложените измененията се създава възможност за търговия с 15-минутни продукти на пазарен сегмент „В рамките на деня“ и се дефинира понятието „петнадесетминутен продукт“ с цел прилагане изискването на чл. 8, пар. 4 от Регламент ЕС) 2019/943, според който периодът за уреждане на дисбаланса е 15 минути във всички зони за съставяне на графици. С промените в ПРОБПЕЕ се създава и възможност БНЕБ ЕАД по-ефективно да управлява финансовия риск, предвид динамиката на пазара на електрическа енергия и наблюдаващия се ръст на цените на енергията.

 

Чрез изменението на чл. 13 и други свързани с него разпоредби от ПРОБПЕЕ се въвежда самофактуриране от страна на БНЕБ ЕАД, тъй като за целите на данък добавена стойност самофактурирането следва да се осъществява чрез самостоятелен документ (споразумение), подписано от страните. В тази връзка промените в ПРОБПЕЕ създават правно основание за сключване на такова споразумение между БНЕБ ЕАД и търговските участници, което е елемент от регистрацията на търговски участник на пазарните сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

 

В съответствие с нормативната уредба всички заинтересовани страни могат в 14-дневен срок да внесат писмени становища по двата проекта.

 

Решенията на КЕВР за приемане на промените в Правилата за търговия с електрическа енергия и в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия ще бъдат взети на закрито заседание на 30.08. 2022 г., след което двата нормативни акта ще бъдат изпратени за обнародване в „Държавен вестник“. /БГНЕС